e-mail: gretalesko@pracowniaikon.pl
tel: 783 888 131