REGULAMIN

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym gretalesko.com/dostepne-prace, prowadzony jest przez Niebieskie sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Żmigrodzie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000904680, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 6852343389, REGON 389108368, zwaną dalej Sprzedawcą lub Organizatorem.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu internetowego, zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu oraz zasady i tryb przeprowadzania aukcji internetowych w Serwisie.

§ 2

Przedmiot sprzedaży

 1. Obiektami w sprzedaży prowadzonej przez Serwis internetowy są dzieła sztuki, w szczególności obrazy, pochodzące bezpośrednio od ich twórców.
 2. Sprzedażą nie są objęte prawa autorskie, w tym prawo do powielania lub komercyjnego wykorzystania obiektów oraz ich wizerunków.
 3. Prezentowane w Serwisie internetowym zdjęcia oferowanych do sprzedaży obiektów mogą nieznacznie różnić się od oryginału ze względu na indywidualne ustawienia monitorów użytkowników.
 4. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych w Serwisie bez zgody Sprzedającego.

§ 3

Definicje

 1. Sprzedawca – Niebieskie sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Żmigrodzie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000904680, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 6852343389, REGON 389108368
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym gretalesko.com/dostepne-prace
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 13. Produkt / Obiekt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Aukcja – zorganizowana przez Sprzedawcę publiczna sprzedaż Obiektu prowadzona w formie licytacji, w której nabywcą zostaje ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
 16. Cena Nabycia – kwota końcowa jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić za Obiekt.
 17. Cena Wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się Licytację.
 18. Licytacja – procedura zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży zainicjowana przez Sprzedawcę, w ramach której Użytkownik deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Przedmiot Aukcji. Licytacja zazwyczaj odbywa się w czasie rzeczywistym “w górę” poprzez postąpienie.
 19. Obiekt – rzecz oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, wystawiona na Aukcję.
 20. Podbicie – złożenie oferty przez Użytkownika w trakcie trwania licytacji na wskazaną kwotę, będącą kolejnym dopuszczalnym postąpieniem aktualnej ceny licytowanego Obiektu.
 21. Postąpienie – kwota o jaką zmienia się cena Obiektu podczas Licytacji.

§ 4

Kontakt z Serwisem

 1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Dukielska 26, 38-230 Nowy Żmigród
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: gretalesko@pracowniaikon.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 783 888 131
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 03 1020 2964 0000 6502 0188 2919
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 5

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania zawartości Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

§ 6

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 4. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Serwisie w opisie Produktu.

§ 7

Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 4.

§ 8

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Serwisu;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 9

Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
 • Przesyłka kurierska
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Wysyłka obiektu do innych krajów wymaga wcześniejszego uzgodnienia warunków dostawy ze Sprzedającym.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 9. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 4.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku nabycia pracy na aukcji tj. w drodze licytacji prowadzonej publicznie nie ma możliwości odstępienia od umowy, ani zwrotu, nawet jeśli udział w licytacji odbywa się zdalnie (internet).

§ 12

Aukcje internetowe

 1. Za początek licytacji uznaje się ogłoszenie aukcji. Zakończenie aukcji i licytacji jest określone z góry wyznaczonym terminem podanym na stronie aukcji obiektu.
 2. Uczestnicy aukcji posiadający system operacyjny (np. starszy niż Windows 10) nie posiadający automatycznej synchronizacji czasu z Internetu proszeni są o ustawienie synchronizacji czasu z Internetu przed przystąpieniem do licytacji.
 3. Informacje dotyczące ceny wywoławczej, aktualnej ceny, ilości ofert oraz ilości czasu pozostałego do końca aukcji znajdują się na stronie aukcji Obiektu. Poniżej znajduje się miejsce do wpisania propozycji kwoty i przycisk LICYTUJ.
 4. Obiekt można licytować do końca trwania aukcji, należy na bieżąco śledzić otrzymywane informacje i w razie potrzeby ponownie zaproponować wyższą kwotę.
 5. Aukcję wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, w momencie zakończenia licytacji. Najwyższa cena zostaje potwierdzona zakończeniem czasu aukcji i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 6. Powiadomienie Uczestników o wygraniu aukcji odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu aukcji, drogą internetową.
 7. Prawo własności do Obiektu przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej kwoty w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zakończenia licytacji na konto Sprzedawcy.
 8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania na wskazanym koncie.
 9. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą.

§ 13

Dane osobowe w Serwisie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.